Zamówienia

Przy składaniu zamówienia na dostawę separatora lub osadnika należy określić:

 wymaganą przepustowość separatora
 w przypadku osadnika – wymaganą pojemność szlamową
 średnice i rodzaj rur kanalizacyjnych
 miejsce dostawy oraz usytuowania separatora (parking, droga dojazdowa, zieleń itp.)

 

Zamówienie należy przesłać na adres mailowy:
e-mail: stejax@stejax.pl lub stejax@wp.pl