Co to jest separator koalescencyjny?

W miejscach, w których odprowadzane do kanalizacji wody opadowe mogą nieść ze sobą cząstki olejów bądź innych substancji ropopochodnych, wykorzystuje się separatory koalescencyjne. Są to urządzenia służące do oddzielania i zatrzymywania wszelkich substancji szkodliwych dla środowiska. Montuje się je na stacjach benzynowych, na terenach warsztatów samochodowych, myjni, firm transportowych itp.

Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych wykorzystuje zjawiska sedymentacji, flotacji i koalescencji. Zaolejone ścieki trafiają do osadnika, gdzie są oczyszczane z wszelkich cząstek stałych. Następnie w wyniku flotacji oddzielone cząsteczki oleju unoszą się na powierzchni tworząc charakterystyczną warstwę. Oczyszczone ścieki zostają odprowadzone do kanalizacji, natomiast wydzielona warstwa zanieczyszczeń pozostaje w zbiorniku.

Separator substancji ropopochodnych – budowa

Urządzenie składa się ze zbiornika żelbetowego o przekroju kołowym bądź prostokątnym z uszczelnionymi otworami do przyłączenia rur. Wewnątrz znajduje się wkład filtrujący ze stali nierdzewnej z filtrem koalescencyjnym. Po osiągnięciu maksymalnego poziomu substancji ropopochodnych pływak w urządzeniu automatycznie odcina odpływ ścieków do kanalizacji, aby nie doprowadzić do skażenia odbiornika.

Nasze separatory koalescencyjne dostarczane są na miejsce inwestycji jako kompletne urządzenia przygotowane do montażu. Montaż polega na umieszczeniu urządzenia w wykopie, podłączeniu go do przewodów kanalizacji i zasypaniu np. keramzytem. Jeżeli na danym terenie występuje wysoki poziom wód gruntowych, konieczne może być wylanie fundamentu i zakotwienie urządzenia. Podbudowa powinna być wypoziomowana i większa od podstawy zbiornika o co najmniej 20 cm.

Separator oleju – zasady eksploatacji

Podczas użytkowania urządzenia eliminującego ze ścieków substancje ropopochodne i oleje, należy pamiętać o konieczności regularnych przeglądów. O tym jak często przeprowadzać przegląd decydować będzie ilość i stopień zaolejenia odprowadzanych ścieków. Dla przykładu, myjnia samochodowa powinna przechodzić kontrolę ilości szlamu co miesiąc, a parking raz na kwartał. Generalne czyszczenie przeprowadza się co pół roku. Ponieważ mamy do czynienia z substancjami niebezpiecznymi, konieczne jest zlecenie przeglądu i czyszczenia uprawnionej do tego firmie.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce „Instrukcja eksploatacji”. W Zakładzie Projektowo-Usługowym Stejax oferujemy kompleksowe doradztwo w wyborze najodpowiedniejszych rozwiązań dla kanalizacji i oczyszczania ścieków niebezpiecznych.

Typoszeregi

STEJAX-Z – Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem

STEJAX-O – Separator lamelowy

STEJAX-P – Separator koalescencyjny

STEJAX-OZ – Separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem

STEJAX-Z-PE – Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem w studni z PE-HD.