Typoszereg Stejax-OZ

Separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem

Są to separatory o przepustowości od 3/30 l/s do 50/500 l/s. Separatory te służą do oczyszczania ścieków zaolejonych pochodzących z odwodnienia dróg, parkingów, placów manewrowych itp.

Urządzenia spełniają wymogi:
1) Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

2) Norma PN-EN 858-1:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna)
Część 1: Zasady projektowania, właściwości użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakością

3) Norma PN-EN 858-2:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna)
Część 2: Dobór wielkości nominalnych, instalowanie, użytkowanie i eksploatacja

kliknij: Wymiary i parametry separatora „Stejax -OZ”

Stejax-O