Instrukcja eksploatacji separatorów

Separator substancji ropopochodnych firmy Z.P.U. STEJAX przeznaczony jest do efektywnego oddzielania zanieczyszczeń zaolejonych z wód opadowych. Przed separatorem w wersji podstawowej (Stejax-P) powinien być zamontowany osadnik. Pojemność osadnika zależy od przepustowości separatora i nie powinna być mniejsza niż (100-300) l x przepustowość separatora.

W skład separatora substancji ropopochodnych wchodzi:
studnia betonowa (żelbet) lub z polietylenu wraz z pokrywą wyposażoną we właz umożliwiający dostęp do wnętrza separatora
moduł filtracyjny zamontowany na odpływie wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
tabliczka znamionowa, na której znajdują się dane pozwalające na zidentyfikowanie separatora (typ separatora, przepustowość, nazwa producenta itp.) naklejona w widocznym miejscu, wewnątrz studni separatora, na module, powyżej lustra wody.

Uruchomienie separatora.

Przy uruchomieniu separatora należy wykonać następujące czynności:
 oczyścić studnię separatora ze śmieci, gruzu itp.
 napełnić separator wodą aż do przelewu na wylocie z separatora do kanalizacji

Czynności serwisowe.

Separator należy oczyszczać co najmniej dwa razy w roku, okres ten zależy jednak od wyników kontroli stanu zanieczyszczenia separatora, nie rzadziej jednak niż w czasookresach podanych w tabeli poniżej.

tabela nr 1

L.p. Czas/okres Operacja Myjnia Parking Drogi Inne
1. miesięcznie kontrola ilości szlamu
+
2. co kwartał kontrola ilości szlamu
+
3. półrocznie Generalne czyszczenie
+
+
+
+

Częstotliwość serwisowania może być zwiększona lub zredukowana w zależności od lokalnych warunków, np.:

  • urządzenie jest zapełniane zanieczyszczeniami sedymentującymi w ilości większej niż zaprojektowana,
  • w przypadku stwierdzenia faktu przedostania się do systemu zwiększonych ilości ropopochodnych,
  • zamknięcia odpływu/dopływu separatora,
  • zadziałania sygnalizacji alarmowej poziomu oleju w separatorze (jeśli jest na wyposażeniu).

Rodzaj czynności serwisowych i czasookres jej przeprowadzania dla danego typu urządzenia zaznaczone są znakiem „+” w tabeli powyżej:

Kontrola urządzenia.

Oczyszczenie separatora – usuwanie zgromadzonych w nim zanieczyszczeń w odpowiednim czasie – pozytywnie wpływa na warunki pracy urządzenia i stopień oczyszczania ścieków.

Kontrola polega na sprawdzeniu ilości ropopochodnych zgromadzonych w separatorze oraz stopnia wypełnienia osadnika.

Kontrola separatora obejmuje w kolejności:
 Zdjęcie pokrywy, i przewietrzenie komory separatora
 Pomiar ilości ropopochodnych w studni separatora
 Pomiar ilości zawiesin stałych w separatorze i osadniku

Uwagi:
Kontrola powinna również obejmować sprawdzenie osadników zlokalizowanych przed separatorem. Nie powinno się dopuszczać do całkowitego wypełniania osadem osadników. Osadniki należy każdorazowo oczyścić po stwierdzeniu gromadzenia się osadów w rurach kanalizacji deszczowej. Obserwacje z tej kontroli pozwolą na bieżącą ocenę konieczności zlecenia wykonania operacji czyszczenia separatora i osadników.

Kontrola ilości zatrzymanych zanieczyszczeń.

Kontrola ilości zdeponowanych zanieczyszczeń – wykonywana przez specjalistyczną firmę lub przeszkolonego pracownika.

Przewidziano dwie metody kontroli zatrzymanych zanieczyszczeń ropopochodnych:
1. W separatorach zainstalowanych wszędzie tam, gdzie nie może nastąpić nieprzewidywalny wyciek znacznej ilości zanieczyszczeń ropopochodnych (powierzchnie placów postojowych, manewrowych, dróg, myjni oraz warsztatów naprawczych) kontrolę należy przeprowadzić okresowo, zgodnie z załączoną do separatora instrukcją obsługi.

2. W separatorach zamontowanych na odwodnieniu terenu stacji paliw, gdzie montowane są zawory zabezpieczające przed ewentualnym awaryjnym zrzutem ropopochodnych kontrolę należy przeprowadzić:
–  Okresowo, zgodnie z załączoną do separatora instrukcją obsługi.
–  Po awaryjnym zrzucie ropopochodnych, ponieważ może nastąpić zamknięcie się zaworu przeciw przelewom awaryjnym, co spowoduje przyrost poziomu ścieków w sieci kanalizacyjnej. W tym przypadku należy w jak najszybszym czasie oczyścić separator.

3. Istnieje możliwość zainstalowania w separatorze czujnika sygnalizacji alarmowej powiadamiającego o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu ropopochodnych w studni separatora. Gdy zasygnalizowane zostanie przekroczenie poziomu ropopochodnych w separatorze (alarm dźwiękowy lub świetlny), należy w jak najszybszym czasie oczyścić separator.

Usuwanie zatrzymanych zanieczyszczeń.

Przy oczyszczaniu separatora należy przestrzegać wymogów podanych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. Dz. Ustaw 96 poz. 437 oraz przepisów BHP.

W czasie czyszczenia separatora wykonuje się następujące czynności w kolejności:

 Przewietrzenie studzienki separatora najlepiej przy pomocy wentylatora

Z poziomu terenu odpompowanie zawartości separatora i osadnika przy pomocy wozu asenizacyjnego z pompą oraz elastycznym wężem ssącym oraz dokładne oczyszczenie ścian studzienki separatora myjką ciśnieniową z użyciem środków dezynfekujących.

Wyczyszczenie filtrów bezpośrednio w separatorze za pomocą myjek ciśnieniowych z użyciem środków dezynfekujących oraz wymiana poduszek sorbentowych – czynności te również można wykonać z poziomu terenu.

 Założenie pokrywy żeliwnej włazu

Poduszki sorbentowe należy wymieniać co drugie czyszczenie separatora. Sprzedaż poduszek sorbentowych prowadzi ZPU STEJAX Szczecin. Zużyte poduszki sorbentowe zabierane są do utylizacji przez firmę, której zlecono oczyszczenie separatora.

Dla potrzeb klientów firma Z.P.U. STEJAX wykonuje usługi w zakresie przeglądów i czyszczenia separatorów. Oferujemy między innymi:

  • Czyszczenie separatorów wg wymogów podanych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993
  • Operację wymiany filtrów lub włókniny
  • Sprzedaż poduszek sorbentowych, włókniny sorpcyjnej.
  • Wywóz odpadów powstających w wyniku eksploatacji urządzeń przy pomocy specjalistycznego sprzętu.
  • pobieranie próbek na odpływie, gwarantując klientowi wiarygodność otrzymywanych wyników.

Oferujemy Państwu różne formy współpracy – od jednorazowych zleceń serwisowych po długoterminowe umowy, które ułatwią właściwą eksploatację urządzeń i dochowanie obowiązków wynikających z prawa budowlanego i ochrony środowiska.
Służymy również bezpłatną fachową poradą techniczną która w pełni Państwa
usatysfakcjonuje.